hoặc

Quyết định số 2217/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 2217/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên
tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh
danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an
bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ và địa phương;

Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 104/TTr-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định này bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 đã được phân bổ cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng ý điều chỉnh danh mục dự án nhà ở học viên cao cấp Bộ Nội vụ Campuchia thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành dự án nhà ở cho học viên Việt Nam thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan có tên trong danh mục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Công an, Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy Ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). A
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download