hoặc

Quyết định số 508/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 508/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Tờ trình số 1241/TTr-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 499/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 04 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Bà Nguyễn Thị Keo, quê quán: xã Tân Quy Tây, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; trú quán: thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận;

2. Bà Trần Thị Thiệt, quê quán: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trú quán: xã Đức Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT,
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Mai
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download