hoặc

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phụ lục 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI , XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở,
hết trang ghi thay đổi
)

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Quyển số …………, Số thứ tự……..

Kính gửi : Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Họ và tên : …………………………………………… ……năm sinh ………………….......
Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ………………………
Thường trú tại:....................................................................................................................................
Lý do đề nghị cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận :..............................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận:...........………...................

Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

.............., ngày .......... tháng …......năm .................
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download