hoặc

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 với những câu hỏi thú vị thông qua các hình ảnh ngộ nghĩnh, giúp các em học sinh ôn tập Tiếng Anh hiệu quả và không nhàm chán chút nào. Đề thi có đáp án đi kèm, sau khi các em làm bài xong, có thể tra cứu thuận tiện.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

School:…………………………………………..

Full name:………………………………………

Form: 1/….

THE SECOND SEMESTER EXAM

Duration : 35 ms

 

Date:……./……/……...

Sex: male female

 

Marks

 

 

Teacher’s ideas

 

 

I. Look and write:

up          down          juice         apples            a boy 

a girl                      a book                             a car

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny       see              name’s             please             too              I’m                fine

bye           like               Good                Here               you            thank            you’re

Ex: I’m Benny.
      Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look and write:

up          down          juice         apples            a boy 

a girl                      a book                             a car

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny       see              name’s             please             too              I’m                fine

bye           like               Good                Here               you            thank            you’re

1. My name’s Sue

    Good morning, Sue.

2. How are you?

   Fine,thank you.

3. A book. thank you.

   You’re welcome.

4. Good- bye!

    See you tomorrow!

5. Cookies, please.

    Here you are.

6. I like pink.

    Me, to!

IV. Connect:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Which are the same? Circle.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VI. Which is different? Write an X.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download