hoặc

Dưới đây là giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greatings. Bài đầu tiên sẽ hướng dẫn chúng ta cách chào hỏi, làm quen, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh được biên soạn tỉ mỉ, rõ ràng nhất sẽ giúp bạn có những bài giảng thật phong phú và thu hút hơn, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greatings

Unit 1: Greetings
Lesson 1: A . Hello (A1,2,3,4 )

Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to introduce themselves.

Language focus:

Hi/Hello

I am…/ My name is …

Teaching method: Communicative method.

Teaching aids: Textbook(E6), pictures, posters, wordcards.

Procedure:

Stages Contents Interaction
Warm up

1. Let’s sing an English song

- Sing an English song: “Good morning to you” to introduce the subject: English.

2. Chatting

- Ask Ss to tell how to Vietnamese greet.

- Get ss’ answer and lay them out on the board.

Xin chao                                  E!

Nay!                                               Vietnamese’s greetings Chao!

Chao ban                                        Chao thay/co

- Lead Ss to the topic of the lesson.

T- whole class
Presentation

1. Listen

- Ask Ss to listen to the tape and give the way they are greeting.

- Give feedback.

Hello/ Hi

- Ask Ss to listen and repeat.

- Focus Ss on the intonation.

Hello                                        Hi

2. Pairwork

- Ask Ss to practice greeting in pairs.

3. Listen

- Ask Ss some questions in Vietnamese.

Giới thiệu tên

- T (Point to hímelf): I am quy. And you ?

S1: I am Ba.

S2: I am Lan.

- Write this sentence on the board.

I am Lan (I’m Lan).

- Ask ss to listen to the tape and find another way to introduce the name.

- Give feedback.

My name is Ba.

- Ask Ss to listen and repeat.

- Call on some Ss to introduce their names in front of the class.

T- whole class

 

 

Pairwork

 


T- whole class

 

 

T- whole class

 

 

Ss-whole class

Practice

1. Pairwork

- Ask Ss to practice greeting in pairs.

Example exchange:

S1: Hello. I’m Lan

S2: Hi. My name is Ba

- Call on some pairs to practice in front of the class.

2. Groupwork

- Ask Ss to practice greeting in groups of 4

Example exchange:

S1: Hello. I am Nam.

S2: Hi. My name is Kien.

S3: Hi. I am Ly.
…..

- Call on some groups to practice in front of the class.

3. Picture Drill

- Ask Ss to complete 5 speech bubbles below:

Pairwork

 

 

 

Groupwork

 

 

 

Pairwork

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download