hoặc

Công văn 9367/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 9367/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi
Nông trường Sông Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

             Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 14680/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2012 về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

a) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ xây dựng Đề án cụ thể gắn với phương án xử lý tài chính nhằm chuyển đổi Nông trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ, lập hồ sơ gửi và hợp tác với các ngân hàng thương mại để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ vay của Nông trường Sông Hậu; hỗ trợ xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ theo quy định và phê duyệt Đề án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Bộ Tài chính thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Căn cứ Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của Nông trường Sông Hậu để chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn Nông trường thựAc hiện xóa nợ lãi vay theo quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ.

b) Kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thường mại thực hiện việc phân loại các khoản nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng; các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của pháp luật để đề xuất biện pháp xử lý đối với các khoản nợ vay các ngân hàng thương mại của Nông trường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2010 và xử lý tài chính của Nông trường Sông Hậu theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,
Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 (đã ký) 

Phạm Văn Phượng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download