hoặc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 28/11/2013

Câu 1 (5 điểm).

a) Tìm a, b trong đa thức f(x) = x2 + ax + b biết f(1) = -9; f(2) = 9

b) Tìm số dư của Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 khi chia cho x - 5

Câu 2 (5 điểm).

Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1,1%/tháng.

a) Nếu hàng tháng người đó không rút tiền ra. Hỏi sau 4 năm người đó rút được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. (làm tròn đến đồng).

b) Nếu hàng tháng người đó rút ra 4 triệu đồng để trả chi phí sinh hoạt. Hỏi sau bao nhiêu tháng kể từ khi gửi số tiền đó sẽ hết.

Câu 3 (5 điểm).

a) Tính: Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

b) Cho dãy số un+2 = 2un+1 + 3un biết u1 = 1; u2 = 3. Viết quy trình bấm máy tính un+2. Tính u10; u15.

Câu 4 (5 điểm).

a) Tìm dạng phân số của x biết:
Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

b) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để: (1 + 1)(2 + 22)(3 + 32)...(n + n2) > 7620042014

Câu 5 (5 điểm).

Cho (O; 2√10 cm), hai dây AB và CD song song với nhau có độ dài lần lượt là √10cm và 3√10cm.

a) Tính khoảng cách từ O đến AB và CD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).

b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn điểm A, B, C, D (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).

Câu 6 (5 điểm).

Cho tam giác ABC có góc BAC = 110o; AB = 18,1234 cm, AC = 21,5678 cm.

a) Kẻ CH vuông góc với AB. Tính CH và diện tích tam giác ABC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).

b) Kẻ phân giác trong AD của tam giác ABC (D thuộc BC). Tính DB, DC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 4).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download