hoặc

Công văn 6509/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 19 tháng 11 năm 2012 về việc vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 6509/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

             Kính gửi:

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư nêu tại Công văn số 2178/HQBRVT-GSQL ngày 12/11/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc nêu tại Công văn số 2178/HQBRVT-GSQL nêu trên. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có Công văn hướng dẫn khi có ý kiến chính thức của các đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

(đã ký)

Nguyễn Hải Trang 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download