hoặc

Công văn 6625/2012/UBND-ĐTMT về tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------
Số: 6625/UBND-ĐTMT
Về tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép
xây dựng trên địa bàn thành phố trong khi
Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn
thi hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ
về cấp giấy phép xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy (tại Công văn số 99-KL/TU ngày 30 tháng 11 năm 2012) về quản lý quy hoạch, kiến trúc, thiết kế đô thị làm điều kiện để cấp phép xây dựng;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Để giải quyết tình hình bức xúc trong nhân dân về cấp phép xây dựng và tình hình đầu tư giảm sút hiện nay, trong khi Bộ Xây dựng chưa có Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố (có thẩm quyền cấp phép xây dựng) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục thực hiện cấp phép xây dựng như quy định hiện hành.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương tổ chức nghiên cứu thật sâu Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, xây dựng để đề xuất hoàn thiện những nội dung chưa sát với thực tiễn đô thị đặc biệt; quá trình nghiên cứu cần phối hợp với Bộ Xây dựng và các chuyên gia về pháp lý, về quản lý, phát triển đô thị…gắn với thực tiễn năng động của thành phố để đề xuất cụ thể, thuyết phục, khả thi và dự thảo văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố .

3. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ- HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố, Kế hoạch số 5100/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết một số vấn đề cấp bách cần khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để khẩn trương hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị (q uy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc) làm cơ sở nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, phát triển đô thị, trong đó có công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Công văn số 6044, 5201 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Công văn 2094 của Bộ Xây dựng);
- TT/TU, TT/HĐND TP, TT/UBND TP;
- VP Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND/TP;
- Các Ban HĐND/TP;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Hữu Tín

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download