hoặc

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Bảo hiểm xã hội

Mẫu số B06 – BH

...........................

Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý...............Năm................. 

PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Ngân sách

Quỹ

A

B

C

1

2

3

I

Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang

01

 

 

 

II

Kinh phí được cấp

 

 

 

 

1

Cấp trong quý

02

 

 

 

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

03

 

 

 

III

Kinh phí khác

 

 

 

 

1

Thu trong quý

04

 

 

 

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

05

 

 

 

IV

Kinh phí được sử dụng

 

 

 

 

1

Tổng KP được sử dụng trong quý ( 06 = 01+ 02 + 04 )

06

 

 

 

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

07

 

 

 

V

Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán

 

 

 

 

1

Tổng kinh phí đã chi đề nghị quyết toán

08

 

 

 

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

09

 

 

 

VI

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 - 08 )

10

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download