hoặc

Quyết định số 2417/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lân giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 2417/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lân giữ chức Phó Chánh Văn phòng
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
-------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 11006-CV/VPTW ngày 28 tháng 12 năm 2010;

Xét Tờ trình số 02/TTr-VPBCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Tờ trình số 66/TTr-BNV ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Lân, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp - Quan hệ quốc tế, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và ông Lê Văn Lân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ KNTN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download