hoặc

Giáo án điện tử môn Toán lớp 6 bài “Phép nhân phân số” giúp học sinh nắm vững và vận dụng thành thạo qui tắc nhân phân số, thực hiện được kỹ năng nhân phân số rút gọn.... Giáo án được trình bày đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của học sinh lớp 6 bậc trung học cơ sở.

Giáo án môn Toán lớp 6 bài “Phép nhân phân số” 

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

  • Học sinh biết và vân dụng được qui tắc nhân phân số.
  • Học sinh hiểu qui tắc nhân phân số.

2. Kĩ năng:

  • Học sinh thực hiện được các kĩ năng nhân phân số và rút gọn phân số khi cần thiết.
  • Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân phân số.

3. Thái độ:

  • Thói quen: Có tư duy lô gic và kiểm tra lại bài.
  • Tính cách: Giáo dục tính cẩn thận và chính xác cho học sinh.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:

  • Bảng phụ có ghi sẵn đề các câu hỏi? 1(SGK/35), ?2, ?3, ?4 (SGK/36).
  • Thước thẳng, phấn màu.

2. Học sinh:

  • Bảng nhóm, bút lông.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’).

Lớp 6: ………………………………

2. Kiểm tra miệng: (5’).

Giáo án môn Toán lớp 6 bài Phép nhân phân số

3. Tiến trình bài học: (30')

Giáo án môn Toán lớp 6 bài Phép nhân phân số

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download