hoặc

Công văn 2781/BCT-XNK về nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 2781/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái
Đ/c: số 02 Hùng Vương, Móng Cái, Quảng Ninh

Trả lời công văn số 06/CV-CT ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái về việc nhập khẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế hợp tác kinh doanh của công ty với công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 13/GCN-BTM ngày 10 tháng 3 năm 1999 và các công văn điều chỉnh, bổ sung 0432/TM-XNK ngày 14 tháng 4 năm 2005, số 4027/TM-XNK ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp;

Căn cứ Báo cáo ngày 21 tháng 3 năm 2013 của công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái;

Bộ Công Thương đồng ý công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Móng Cái được nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi trị giá 500.000 USD (năm trăm nghìn đô la) để bán phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của công ty hợp tác kinh doanh với công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng trong năm 2013.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download