hoặc

Giấy đăng ký ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM…
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

                                   Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 

1. Thông tin cổ đông uỷ quyền

Stt

Họ và tên cổ đông

Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh

Số cổ phần hiện có

1

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG (1)

 

Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt

Họ và tên người được ủy quyền

Số CMND/ Passport

Số cổ phần được ủy quyền

1

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG (2)

 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

 

 

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2).

2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.

3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.

4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận

 

Người xác nhận

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.

- Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

 

 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download