hoặc

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề sau:

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ...........

SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ....... tháng ....... năm 20.......

 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Số: ……  /GCNĐKDN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tên đơn vị đăng ký (ghi bằng chữ in hoa) …………….………………

Tên giao dịch quốc tế: ……….......................................................................

Thuộc: ............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

………………………………………………………………………………

Điện thoại: ................................, Fax:.................., E-mail: ….....................

Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ............................................

........................................................................................................................

Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ….; Ngày, tháng, năm cấp: ....

Cơ quan cấp: …………………………............................................................

2. Đăng ký hoạt động dạy nghề:

- Trụ sở chính:

Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh Trình độ đào tạo
1        
....        

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): 

Số TT Tên nghề đào tạo Mã nghề Quy mô tuyển sinh Trình độ đào tạo
1        
....        


3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download