hoặc

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

                                                                              ……..,ngày….. tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE 

Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp) 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)

………………………………………………………………............................................

- Địa chỉ:……………………………………………………………….................

- Điện thoại:………………………………………………………………............

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……ngày cấp:….....nơi cấp:…….

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………..

- Những hộ liền kề theo quy định gồm:…...……………………………………...

..........................................………………………………………………………..

…………………………..................................…………………………………..

- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………………….

- Số lượng phòng karaoke……………......……………………………………….

- Diện tích các phòng…………………….……………………………………….

3. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo:
- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh;
- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;
- ...................................

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép kinh doanh

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download