hoặc

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …..)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………………..

Mã cổ đông số: …………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:………………do ………. cấp ngày ………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : ………………………………………

Bằng chữ : ……………………………………………………………………………….

Người đại diện quản lý phần vốn góp: ………………………………………………….

2. Ủy quyền cho: Ông (bà) ……………………………………………………………...

Mã cổ đông số (nếu có): ………………………………………………………………..

CMND số:……………………..cấp ngày:…………………tại:…………………… …..

Thay …….(tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ……. của Công ty Cổ phần …… và đại diện …… biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà …… sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

                                                                                                             …… , ngày …tháng …năm 20…

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện quản lý phần vốn góp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

-  Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 3 ngày trước khi Đại hội khai mạc

-  Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND và tài liệu dự họp

-  Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download