hoặc

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh giúp các bạn học sinh khối 12 có thêm tài liệu để ôn tập lại kiến thức môn hóa, thử sức trước kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn tải về để tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN

(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
LẦN 1 NĂM 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề thi 164

Họ, tên thí sinh:...............................................................................

Số báo danh: ..................................................................................

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn= 65; Br=80; Ag=108; Ba=137

Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 39,40                       B. 19,70.                      C. 29,55.                     D. 9,85.

Câu 2: Phân tử nào dưới đây chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực:

A. CO2.                       B. NH3                         C. Cl2                          D. NaCl

Câu 3: Cho dãy các ion kim loại: K+, Ni2+, Fe2+, Sn2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:

A. Ni2+.                       B. Sn2+.                       C. Fe2+.                       D. K+.

Câu 4: Este X có CTPT C4H8O2. Đun nóng 1,76 gam X với 200 mL dung dịch NaOH 0,15M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 2,32 gam chất rắn khan. Tên gọi của X là:

A. Mety propionat        B. Etyl axetat                C. Metyl axetat             D. Propyl fomat.

Câu 5: Cho dãy các kim loại: Be; Na, K, Ba, Fe. Số kim loại tác dụng mạnh với nước ở điều kiện thường là:

A. 3.                           B. 2.                              C. 4.                            D. 5.

Câu 6: Cho dãy các chất: glyxin, phenol, etyl axetat, axit axetic, phenylamoni clorua. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là:

A. 3.                            B. 2.                             C. 5.                            D. 4.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(1) Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

(2) Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

(3) Tính axit tăng dần từ trái sang phải trong dãy: HF, HCl, HBr, HI.

(4) Tính khử của ion I- mạnh hơn tính khử của ion Cl-

(5) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

Số phát biểu đúng là:

A. 3                          B. 2                                C. 4                             D. 5

Câu 8: Trộn 200 mL dung dịch HCl 1,25M với 300 mL dung dịch NaOH 1M thu được 500 mL dung dịch pH là:

A. 12,3                     B. 0,7                             C. 1,0                           D. 13,0

Câu 9: Hòa tan hết 5,22 gam bột Al trong dung dịch chứa HCl (dư) và NaNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Cho tỉ khối của Y so với H2 là 9,4. Hỏi dung dịch X chứa bao nhiêu gam muối?

A. 28,83 gam            B. 32,38 gam                   C. 33,08 gam                D. 33,80 gam

Câu 10: Chất nào dưới đây trong dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ?

A. Phenol                 B. Ancol etylic                 C. Metylamin.                D. Axit axetic

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download