hoặc

Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh có đáp án giúp bạn nắm vững quy tắc trọng âm, từ đó làm tiền đề phát âm Tiếng Anh tốt. Bài tập kèm theo đáp án, giúp bạn ôn tập Tiếng Anh tốt nhất. Các bạn nên kết hợp việc làm bài tập và thực hành để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh.

Bài tập về phát âm và trọng âm trong Tiếng Anh

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others:

1. a. nature           b. change              c. gravity                d. basic

2. a. darkness       b. warmth              c. market               d. remark

3. a. trays             b. says                  c. bays                 d. days

4. a. knees            b. papers               c. trees                 d. bats

5. a. because         b. nurse                c. horse                d. purpose

6. a. marriage         b. massage           c. collage             d. shortage

7. a. enough           b. tough                 c. laugh               d. though

8. a. breathe           b. with                   c. thermal            d. clothing

9. a. education        b . individual          c. procedure         d. producti

10. a. released        b. pleased             c. passed            d. housed

11. a. helped           b. struggled           c. remarked         d. watched

12. a. airports          b. suitcases          c. things              d. calculators

13. a. fills                b. adds                 c. stirs                d. lets

14. a. cease            b. chase               c. increase          d. raise

15. a. shops            b. notes               c. mouths             d. books

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download