hoặc

MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Quy chế Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số:...../QĐ-SXD ngày.....tháng........năm
bao gồm những nội dung chính sau: 

1. Nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận, kiểm tra xem xét hồ sơ

b) Tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Quyền hạn:

a) Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo quy định của Quy chế

b) Đề nghị các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định.

3. Trách nhiệm:

a) Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tư vấn

b) Hội đồng tư vấn chịu trách nhiệm về kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề trước Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Cơ cấu tổ chức:

a) Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng

b) Cán bộ phòng chức năng của Sở Xây dựng - Uỷ viên thường trực 

c) Đại diện Hội nghề nghiệp - Uỷ viên Hội đồng

d) Tuỳ trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở Xây dựng mời đại diện Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các cá nhân có uy tín tham gia uỷ viên Hội đồng

e) Thư ký Hội đồng

5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

a) Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức xét cấp chứng chỉ

b) Hình thức tổ chức: tổ chức họp hoặc gửi hồ sơ đến từng thành viên Hội đồng nghiên cứu cho ý kiến

c) Kết quả xét cấp có giá trị khi 2/3 thành viên của Hội đồng tư vấn đồng ý

d) Nguyên tắc xét cấp chứng chỉ: trung thực, khách quan, kịp thời, đúng thời hạn quy định.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Trích từ khoản nộp lệ phí của cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download