hoặc

Công văn 2212/2012/BXD-QLN hướng dẫn nghiệm thu công trình xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 2212/BXD-QLN
V/v hướng dẫn nghiệm thu công trình xây dựng

chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành triển khai xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho các hộ nghèo theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Quyết định 716/QĐ-TTg, Chương trình 716). Trong quá trình thực hiện, một số địa phương có đề nghị các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện việc tổ chức nghiệm thu công trình; đồng thời hướng dẫn thực hiện việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ và sử dụng kinh phí quản lý thực hiện Chương trình 716.

Đối với các nội dung về: quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ và sử dụng kinh phí quản lý thực hiện Chương trình 716, Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn theo đúng thẩm quyền. Riêng về nội dung tổ chức xây dựng, nghiệm thu công trình chòi phòng tránh lũ, lụt, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện chung như sau:

Do tính chất việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg tương tự như việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy đề nghị các địa phương vận dụng các nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Cụ thể như sau:

1. Hộ gia đình trong danh sách hộ nghèo được hỗ trợ chòi phòng tránh lũ, lụt phải có đơn đăng ký hỗ trợ chòi phòng tránh lũ, lụt (theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo văn bản này), trong đó có đề xuất lựa chọn mẫu chòi phòng tránh lũ, lụt, phương thức xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt (tự làm hay nhờ tổ chức, đoàn thể giúp xây dựng) gửi UBND cấp xã;

2. UBND cấp xã, Ban Giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn và đại diện các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã vận động cộng đồng tại địa phương cùng giúp đỡ các hộ gia đình nghèo xây dựng chòi phòng chống lũ, lụt; tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng. UBND cấp xã chỉ đạo thành lập các Đội công tác hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt thôn tổ chức xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng tự xây dựng.

3. Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ và vốn vay để xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo quy định phải tự xây dựng hoặc phối hợp với Đội công tác hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt thôn để xây dựng, đảm bảo hoàn thành chòi phòng tránh lũ, lụt trước tháng 3 năm 2013 theo tiến độ quy định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download