hoặc

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Việt Yên Số 2, Bắc Giang (lần 2) có 4 đề thi, mỗi đề 80 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Đề thi có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Các bạn có thể tải trọn bộ đề thi và đáp án tại link này: 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN

SỐ 2

 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

KIỂM TRA KIẾN THỨC NÂNG CAO LẦN 2

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: TIẾNG ANH. Lớp 12

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Choose the word which is stressed differently from the rest.

Câu 1: A. Economy            B. Unemployment     C. Communicate     D. Particular

Câu 2: A. Recommend       B. Volunteer             C. Potential             D. Understand

Câu 3: A. Together             B. Important             C. Exciting              D. Confident

Câu 4: A. Attract                B. Signal                 C. Instance              D. Person

Câu 5: A. Enterprise           B. Implement           C. Fertilize               D. Prevention

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

Câu 6: A. Stops                 B. Walks                 C. Visits                  D. Combs

Câu 7: A. Listen                 B. Continue             C. Interesting            D. Visitor

Câu 8: A. Stationed            B. Belonged             C. Climbed              D. Established

Choose A, B, C or D that best completes each sentence.

Câu 9: Our children _______ to school by bus every morning

A. have taken            B. are taken            C. are taking             D. Take

Câu 10: David didn’t pass the GCSE examination, so he wasn’t allowed to take the entrance examination to the university.

A. If David had passed the GCSE examination, he would have been allowed to take the entrance examination to the university.

B. If David passed the GCSE examination, he would have been allowed to take the entrance examination to the university.

C. If David had passed the GCSE examination, he would have allowed to take the entrance examination to the university.

D. If David had passed the GCSE examination, he would be allowed to take the entrance examination to the university.

Câu 11: -“ More coffee? Anybody?”

            -“……………”

A. I don’t agree, I’m afraid.                      B. It’s right, I think.
C. I’d love to                                          D. Yes, please

Câu 12: Schools uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.

A. depended             B. paid                  C. divided                     D. required

Câu 13: Some economists argue that new technology cause unemployment. Others feel that it allows more jobs to be created.

A. Arguing that new technology causes unemployment, other economists, feel that it allows more jobs to be created.
B. Some economists argue that new technology causes unemployment whereas others feel that it allows more jobs to be created.
C. Besides the argument that new technology causes unemployment, some economists feel that it allows more jobs to be created.
D. Some economists argue that new technology causes unemployment, so others feel that it allows more jobs to be created.

Câu 14: They have built a new hospital near the airport.

A. A new hospital has been built near the airport by them.
B. Near the airport a new hospital has been built by them.
C. A new hospital near the airport has been built.
D. A new hospital has been built near the airport.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. A

8. D

9. B

10. A

11. D

12. D

13. B

14. D

15. C

16. A

17. C

18. C

19. C

20. B

21. C

22. B

23. C

24. A

25. A

26. B

27. B

28. D

29. D

30. D

31. D

32. D

33. C

34. A

35. B

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. A

42. D

43. C

44. B

45. C

46. D

47. A

48. B

49. D

50. D

51. A

52. C

53. D

54. B

55. A

56. A

57. B

58. B

59. C

60. C

61. B

62. A

63. A

64. C

65. A

66. B

67. B

68. A

69. D

70. A

71. A

72. C

73. C

74. A

75. B

76. D

77. D

78. D

79. C

80. A

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download