hoặc

Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 

Thủ tục:

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu

Trình tự thực hiện:

-  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế

+ Trường hợp kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

+ Trường hợp kê khai theo lần phát sinh thu nhập của người kinh doanh không thường xuyền thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

-  Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

-  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện:

+  Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 +  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-    Tờ khai thuế TNDN - 

+  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+  Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Phí, Lệ phí (nếu có):

 Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đề nghị đính kèm):

+  Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

 Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ ngày 29/11/2006

+ ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+

+ của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download