hoặc

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa là tài liệu hữu ích dành cho ôn thi tốt nghiệp, ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi đại học môn hóa. Tài liệu này gồm đề thi và đáp án kèm theo, giúp các bạn dễ dàng luyện tập và kiểm tra kết quả. Mời các bạn tải về để tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

SỞ GD - ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC  LẦN I NĂM 2014-2015
Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
Khóa ngày …/12../2014

Họ, tên thí sinh:.....................................................................................................
Số báo danh:.........................................................................................................

Mã đề thi 129

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, FeO, ZnO và Al2O3 nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, hỗn hợp chất rắn còn lại là

A. Cu, FeO, ZnO, Al2O3.                                    B. Cu, Fe, Zn, Al2O3.

C. Cu, Fe, ZnO, Al2O3.                                      D. Cu, Fe, Zn, Al.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm: Na, Ca, Na2O và CaO. Hòa tan hết 5,13 gam hỗn hợp X vào nước thu được 0,56 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 2,8 gam NaOH. Hấp thụ 1,792 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,4.                             B. 6,0.                       C. 7,2.                           D. 4,8.

Câu 3: Cho các chất và ion sau đây: NO2 , Br2, F2, O2, SO2, N2, H2O2, HCl, S. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

A. 5.                               B. 6                           C. 4. .                            D. 7.

Câu 4: Cho hỗn hợp A gồm 0,3 mol hai ancol đồng đẳng liên tiếp . Đốt cháy hoàn toàn A thu được 0,5 mol CO2. Mặt khác oxi hóa A thì thu được hỗn hợp B gồm các axit và andehit tương ứng (Biết 60% lượng ancol biến thành andehit phần còn lại biến thành axit). Cho B vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 38,88 gam                   B.60,48gam               C. 51,84 gam                  D.64,08 gam

Câu 5: Nhỏ rất từ từ 400mol dung dịch HCl 0,5M vào 100 mol dung dịch hỗn hợp chứa NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có V lít khí thoát ra ở đktc. Giá trị của V là:

A. 4,48                             B.3,36                       C.2,688                          D.2,24

Câu 6: Liên kết hóa học trong phân tử CO2 thuộc loại liên kết:

A. cộng hóa trị không cực                                     B. cộng hóa trị có cực

C. ion                                                              D. hidro

Câu 7: Đun nóng hỗn hợp Fe và S tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 trong bình kín không chứa không khí thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với HCl dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 60%. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là:

A. 66,67%                       B.25%                       C. 33,33%                         D. 50%

Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là

A. C3H5COOH và C4H7COOH.                          B. C2H3COOH và C3H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.                          D. CH3COOH và C2H5COOH

Câu 9: Trong các chất: xiclopropan, xiclohexan, benzen, stiren, axit axetic, axit acrylic, anđehit axetic, anđehit acrylic, axeton, etyl axetat, vinyl axetat, đimetyl ete. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 6.                               B. 7.                            C. 4                                  D. 5.

Câu 10: Cho các chất: Al, NaHCO3, NH4NO3, Cr(OH)3, BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa. Số chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt là:

A. 3                                B. 5.                            C. 6.                                 D. 4

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download