hoặc

Công văn 1172/BHXH-DVT năm 2015 hướng dẫn bổ sung và giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2015.

Hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

Số: 1172/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn bổ sung và
giải quyết một số vướng mắc
trong thanh toán chi phí thuốc BHYT
theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 


Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
               - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
               - Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
               - Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Qua thời gian triển khai thực hiện thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế và ngày 29/12/2014 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT, BHXH Việt Nam nhận được ý kiến phản ánh của BHXH các tỉnh, thành phố về một số vướng mắc liên quan đến việc sử dụng các thuốc trong nhóm điều trị ung thư để điều trị ung thư và thanh toán chi phí thuốc theo quy định tại điều khoản chuyển tiếp. Để đảm bảo thực hiện thanh toán chi phí thuốc BHYT theo đúng theo quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, tiếp theo Công văn số 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014, BHXH Việt Nam hướng dẫn các nội dung sau:

1. Về việc sử dụng các thuốc trong nhóm điều trị ung thư để điều trị ung thư:

Sửa đổi đoạn “Khi sử dụng điều trị bệnh ung thư: Chỉ sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư (bao gồm cơ sở ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân; các khoa, đơn vị ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân trong viện, bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa) và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là nội khoa ung thư, huyết học truyền máu chỉ định.” tại Điểm 2 Khoản 2.2 Mục 2 Công văn số 5390/BHXH-DVT như sau:

Khi sử dụng điều trị bệnh ung thư: Thanh toán trong các trường hợp chỉ định điều trị ung thư tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư (bao gồm cơ sở ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân; các khoa, đơn vị ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân trong viện, bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa) và phải do bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn là ung bướu hoặc huyết học truyền máu chỉ định.”

2. Về quy định chuyển tiếp và điều khoản tham chiếu:

2.1. Sửa đổi Khoản 3.3 Mục 3 Công văn số 5390/BHXH-DVT như sau:

Đối với các thuốc có trong danh mục ban hành kèm theo ngày 11/7/2011 và ngày 08/6/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 mà không có trong danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT: để quản lý, theo dõi trong thanh toán chi phí thuốc, cơ quan BHXH yêu cầu cơ sở KCB thống kê, báo cáo số thuốc đã trúng thầu, đã ký hợp đồng, đã cung ứng và tồn kho. Cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã được cơ sở KCB ký hợp đồng cung ứng với nhà thầu trước ngày Thông tư số 40/2014/TT-BYT có hiệu lực.

2.2. Đối với các thuốc trong Thông tư số 40/2014/TT-BYT quy định được sử dụng tại các cơ sở KCB theo phân hạng bệnh viện cao hơn so với quy định sử dụng tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT thì được tiếp tục sử dụng và thanh toán theo phân hạng bệnh viện quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu theo kết quả đấu thầu cung ứng thuốc và đã được cơ sở KCB ký hợp đồng cung ứng với nhà thầu trước ngày Thông tư số 40/2014/TT-BYT có hiệu lực. Trường hợp các thuốc có quy định điều kiện và tỷ lệ thanh toán thì đồng thời thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 40/2014/TT-BYT.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm giám định BHYT khu vực phía Bắc; Trung tâm giám định BHYT khu vực phía Nam; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện báo cáo các khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ Y tế;
 • Tổng Giám đốc (để b/c);
 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc
  TW (để chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT);
 • Các bệnh viện trực thuộc BYT;
 • Cục Quân y -BQP; Cục Y tế - BCA;
 • Cục Y tế - Bộ GT-VT;
 • Các Ban: TCKT, CSYT, KT;
 • Lưu VT, DVT (7b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Minh Thảo

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download