hoặc

Quyết định số 292/QĐ-TTg về việc cấp gạo cho các địa phương trong mùa giáp hạt 2015 từ nguồn dự trữ quốc gia, các địa phương cần chuẩn bị sẵn để hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân ở các tỉnh vẫn còn khó khăn, thiếu thốn.

Quy định cung cấp gạo cho các địa phương trong mùa giáp hạt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 292/QĐ-TTg  Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 388/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 01 năm 2015, số 442/LĐTBXH-BTXH ngày 03 tháng 02 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 2042/BTC-NSNN ngày 09 tháng 02 năm 2015, số 1660/BTC-NSNN ngày 02 tháng 02 năm 2015, số 1747/BTC-NSNN ngày 04 tháng 02 năm 2015, số 1889/BTC-NSNN ngày 05 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 6.931,38 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương trong thời gian giáp hạt năm 2015, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Ngãi: 1.371 tấn gạo.

- Tỉnh Ninh Bình: 265 tấn gạo.

- Tỉnh Hà Nam: 1.284 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 279 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Trị: 668 tấn gạo.

- Tỉnh Lai Châu: 847 tấn gạo.

- Tỉnh Ninh Thuận: 523 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 1.219 tấn gạo.

- Tỉnh Gia Lai: 475,38 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download