hoặc

Quyết định số 509/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 509/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tờ trình số 1540/TTr-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 511/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 04 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2007 cho 04 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3b), Mai.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

DANH SÁCH 04 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Võ Văn Chinh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Ông Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Ông Trần Thanh Bình, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế;

4. Ông Dương Kim Song, Phó Bí thư Đảng Ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download