hoặc

Tên đơn vị:………………….
Địa chỉ:………………………
Mã QLLĐ: ………………….

Số: ......./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

 ..........., ngày……. tháng……. năm .….


ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

                                                     Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội .........

Chúng tôi gồm có :

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                  Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung    Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể                                Mẫu Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ............ Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

                             ......... , ngày ……….tháng ………năm ………

                           Giám đốc doanh nghiệp

                          (Ký tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download