hoặc

Quyết định số 331/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 331/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang
giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 1566/QĐNS-TW ngày 03 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Minh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, HC,
Cổng TTĐT, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

 THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download