hoặc

Mẫu Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Sở Công thương ……… 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):....................

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):...........................

Quốc tịch của thương nhân:..............................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)................................…………

Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:....................

Do ......................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…………

Lĩnh vực hoạt động chính:...................................

Vốn điều lệ.........................................

Số tài khoản:......................................           tại Ngân hàng:................. ……

Điện thoại:........................................... Fax:........................

Email:................................................... Website: (nếu có).......................

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:....................................

Chức vụ:.........................................................

Quốc tịch:.......................................

Tên Văn phòng đại diện (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)........…………

Tên viết tắt: (nếu có)......................

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:.........................................

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.....................

Giấy phép thành lập số:..........................

Do.............................cấp ngày.....tháng......năm....... tại..............…

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:......................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:.......................

Điện thoại:........................................... Fax:..........................................

Email:................................................... Website: (nếu có).....................

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:.....................................................Giới tính:...................

Quốc tịch:................................................................……….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..........................

Do ..........................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại....…

Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:...................................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

                                                          Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

                                                                             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download