hoặc

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Yên Bái năm 2013 - 2014 có đáp án là tài liệu ôn tập Tiếng Anh, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10 sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH YÊN BÁI 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 03 trang, gồm 6 câu)

 

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn: TIẾNG ANH

Thời gian: 60 phút (không kể giao đề)

Khóa thi ngày: 24/6/2013

Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi

Câu 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. (1 điểm)

1. A. Waited             B. Erased              C. Needed               D. Ended

2. A. Cooks              B. Bats                 C. Maps                  D. Cleans

3. A. Man                 B. Came               C. Name                  D. Same

4. A. Baby                B. Candy              C. Shy                     D. Happy

5. A. Chicken            B. Chemistry        C. Chip                     D. Chore

Câu 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau. (3 điểm)

1. Mrs Lan doesn’t like films, ________?

A. does she?             B. doesn’t she?    C. isn’t she?             D. does Mrs. Lan?

2. If we_____ the water, we will have no fresh water to use.

A. are pollute             B. pollutes           C. are polluted          D. pollute

3. My mother is the woman______is holding the baby.

A. who                      B. whom              C. whose                 D. which

4. My brother enjoys________badminton with his friends after school.

A. play                     B. playing            C. played                 D. plays

5. _____is it from Yen Bai to Hanoi ?

A. How much           B. How many        C. How long             D. How far

6. She suggested _______to music.

A. listen                  B. listening            C. to listen               D. listened

7. My sister got up late, _____she had to take a taxi to school.

A. because             B. therefore            C. but                     D. so

8. The teacher advised me ______harder.

A. studying             B. not study          C. to study              D. study

9. She loves to watch the stars____night.

A. in                      B. on                    C. of                        D. at

10. My brother isn’t happy at college. He says he’s bored___the course.

A. of                      B. in                     C. with                     D. for

11. It was_____a beautiful day that we decided to go to the beach.

A. such                 B. very                  C. enough                 D. so

12. Don’t worry. We still have_______money to buy a new house.

A. many                B. enough             C. too                       D. few

13. She is ______than her sister.

A. beautifuler         B. more beautiful    C. very beautiful         D. so beautiful

14. She can’t go to the movies with us tonight. She will have to _____her litter sister.

A. look into            B. look up              C. look after              D. look over

15. Nam: “ Well done !” – Long: “ _____”

A. It is kind of you to say so.               B. Really ? Never say so
C. I’d love to say so.                           D. You’re welcome.

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Câu 1.

1. B             2. D              3. A               4. C                  5. B

Câu 2.

1. A             2. D             3. A                4. B                 5. D

6. B             7. D             8. C                9. D                10. C

11. A           12. B           13. B              14. C               15. A

Câu 3.

1. visited                        2. isn’t raining                        3. were watching    

4.to learn                       5. has gone

Câu 4.

1. interesting                 2. happily        3. invention

4. importance                5. famous

Câu 5.

1. He arrived in Sydney in 1788

(Captain Apthur Phillips arrived in Sydney in 1788)

2. The population of Sydney nowadays is about 4 million people.

(There are about 4 million people in Sydney nowadays)

3. Yes, it is

4. The things that make Sydney famous are its beautiful habor, The Sydney Harbor Bridge, and the Sydney Opera House

(There are three things that make Sydney famous: its beautiful habor, The Sydney Harbor Bridge, and the Sydney Opera House)

5. It was opened in 1973

(The Sydney Opera House was opened in 1973

Câu 6.

1. Miss Nga said she loved roses.

2. It took me three hours to clean my house yesterday

3. A new style of jeans has been introduced in the USA.

4. Despite the bad weather, we enjoyed our holiday.

(Despite the fact that the weather was bad, we enjoyed our holiday)

5. It is very interesting to learn English

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download