hoặc

Quyết định số 710/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 710/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Tờ trình số 483/TTr-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 652/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 05 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 07 tập thể (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH
ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ)
-----------------------

01. Nhân dân và cán bộ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

02. Nhân dân và cán bộ thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

03. Nhân dân và cán bộ xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

04. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình;

05. Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình;

06. Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình;

07. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download