hoặc

Công văn 2811/BNN-TCCB thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------
Số: 2811/BNN-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp
thâm niên đối với nhà giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2012

 Kính gửi: Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 248/TCĐLTTP-TC ngày 13/4/2012 và Công văn số 318T/TCĐLTTP-TC ngày 25/5/2012 của Trưởng Cao đẳng Lương thực thực phẩm đề nghị thẩm định và phê duyệt phụ cấp thâm niên đối với 80 nhà giáo của Trường;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ sẽ xem xét, quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 05 công chức, viên chức của Trường (biểu Phụ lục 1A kèm theo);

2. Đồng ý để Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm quyết định mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 75 viên chức của Trường (biểu Phụ lục 1B kèm theo);

3. Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm chịu trách nhiệm trong việc giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo trong đơn vị theo quy định; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ phụ cấp thâm niên và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 cho đến ngày đơn vị được Bộ phê duyệt. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

 TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

(đã ký)

Lê Thị Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download