hoặc

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Đơn vị:...................

 

MẪU SỐ C37-SN
(Kèm theo Thông tư số 121/2002/TT/BTC
ngày 31 tháng12 năm 2002 
của Bộ Tài chính)

 BẢNG TỔNG HỢP BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày.....tháng.....năm .....

                                                                                                                                                      Số:............

Bộ phận thu

Ký hiệu biên lai

Quyển số

Số biên lai

Số tiền trên biên lai

Ghi chú

Từ số

Đến số

Tổng số

Chia ra nội dung thu

 

 

 

 

 

 

...

...

...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Người lập bảng tổng hợp
(Ký, họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download