hoặc

Quyết định số 345/QĐ/TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
Số:345/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

--------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 1134/TTr-BTC ngày 25/03/2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 358/TTr-BTĐKT ngày 31 tháng 03 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Nhân dân và cán bộ thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b).11

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download