hoặc

Công văn 1533/TCHQ-CCHĐH về xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Số: 1533/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty TNHH IRISO Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic System về việc hướng dẫn không thống nhất trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng của doanh nghiệp nội địa, mua bán với doanh nghiệp chế xuất khác. Cụ thể: một số Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp xuất khẩu làm thủ tục hải quan sau; một số đơn vị lại hướng dẫn ngược lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quy định tại Chương VI, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

2. Đối với hàng hóa của DNCX nhập khẩu từ nội địa theo hình thức mua bán: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Theo đó DNCX nhập khẩu hàng hóa từ nội địa làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan sau.

3. Đối với hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo mục đích sử dụng là sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 42, Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Theo đó thì DNCX mua làm thủ tục hải quan trước, DNCX bán làm thủ tục hải quan sau.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam;
(Địa chỉ: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)
- Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô J1/2 Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Dương Thái

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download