hoặc

Các bạn có thể tham khảo biểu mẫu bảng dự toán chi tiêu sau:

BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU
(Kèm theo giấy xin ứng hoặc thanh toán)

Ðề tài: ...................................................................................................

..............................................................................................................

Ứng hoặc chi lần thứ: ..............................................................................

Mục Tiểu mục Nội dung Số tiền (đ) Ghi chú
         
         
         
         
         
         
         
         
    Tổng cộng    

Tổng số tiền bằng chữ: .............................................................................

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Chủ nhiệm đề tài
Người lập bảng
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download