hoặc

Quyết định 202/2013/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------
Số: 202/QĐ-TTg
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4113/BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủylợi, vi những nội dung chính sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP.

Tên tiếng Anh:

Mechanization Electrification Construction corporation-joint stock Company.

Tên viết tắt: AGRIMECO-JSC.

2. Trụ sở chính: Km 10, Quốc lộ 1A, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

3. Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP và Luật doanh nghiệp.

4. Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 215.000.000.000 đng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 21.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

Nhà nước nắm giữ: 6.235.000 cổ phần, chiếm 29% vn điều lệ;

Bán ưu đãi cho ngưi lao động trong doanh nghiệp: 2.123.100 cổ phần, chiếm 9,87% vốn điều lệ;

Bán cho tổ chức công đoàn: 165.000 cổ phần, chiếm 0,77% vốn điều lệ;

Bán cho nhà đầu tư chiến lược 11.686.900 cổ phần, chiếm 54,36% vốn điều lệ, trong đó:

+ Công ty Quản lý quỹ Vietinbank 7.525.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Thương mại BALKAN 4.161.900 cổ phần, chiếm 19,36% vốn điều lệ.

Bán đấu giá công khai: 1.290.000 cổ phần, chiếm 6% vốn điều lệ.

7. Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP sẽ thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

8. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cn thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.

9. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP là 567 người; không có lao động dôi dư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược và chỉ đạo Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi thành Tng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phn vốn nhà nước tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Cơ điện Xây dựng-CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đng thành viên Tng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
Các Bộ: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
Văn phòng Trung ương Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Kiểm toán Nhà nước;
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (SCIC);
TCT Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)


Vũ Văn Ninh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download