hoặc

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 lần 5 năm học 2014-2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc là đề khảo sát chất lượng môn Hóa, giúp các bạn tự kiểm tra cũng như nâng cao trình độ bản thân, ôn tập và hệ thống chương trình Hóa học lớp 11 hiệu quả.

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

 

KỲ THI KSCL KHỐI 11, LẦN 5, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài 60 phút; không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 2 trang)

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí. Trong các hình vẽ cho dưới đây, hình vẽ nào mô tả điều chế oxi đúng cách? Hình vẽ nào mô tả sai? Giải thích?

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 lần 5 năm học 2014-2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 93,75 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,3 mol N2O và 0,3 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 471,15 gam hỗn hợp muối. Tính số mol HNO3 đã tham gia trong phản ứng.

Câu 3: Xét phản ứng thuận nghịch sau:

CH3COOH + C2H5OH ↔ CH3COOC2H5 + H2O

Biết ban đầu chỉ có CH3CHOOH, C2H5OH. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian dưới đây:

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 lần 5 năm học 2014-2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Chỉ ra tại thời điểm nào phản ứng bắt đầu đạt trạng thái cân bằng? Tốc độ phản ứng thuận và nghịch ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu?

Câu 4: Hỗn hợp X gồm axetilen (0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen (0,1 mol) và hiđro (0,4 mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Tính giá trị của a.

Câu 5: Khi nhỏ từ từ dung dịch chứa x mol NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,8 mol HCl và 0,6 mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Đề khảo sát chất lượng môn Hóa lớp 11 lần 5 năm học 2014-2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Câu 6: Bằng phương pháp hóa học nhận biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn.

Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4 → X → Y → Z → cao su butadien 4. Xác định các chất X, Y, Z và viết các phương trình phản ứng xảy ra trong sơ đồ trên (mỗi mũi tên một phản ứng).

HẾT

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download