hoặc

Công văn 4871/VPCP-KTN năm 2013 triển khai dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 4871/VPCP-KTN
V/v triển khai các dự án trọng điểm dầu khí

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí tại công văn số 15/BCĐNNDK-VP ngày 04 tháng 6 năm 2013 về tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí đến hết tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền kiến nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Thành viên BCĐ nhà nước các dự án trọng điểm DK;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download