hoặc

Công văn 2202/TCHQ-TXNK về bổ sung hồ sơ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

Số: 2202/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần ô tô TMT.
(Số 199B Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 297/TMT-XNK và công văn số 298/TMT-XNK ngày 23/4/2013 của Công ty cổ phần ô tô TMT về việc xin giải tỏa cưỡng chế và xóa nợ thuế xuất nhập khẩu theo Thông tư 34/2010/TT-BTC; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung và giải trình chi tiết những nội dung sau:

- Chi tiết các khoản phải nộp NSNN về thuế xuất nhập khẩu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 565 triệu gồm của tờ khai nào và chứng từ nộp tiền của tờ khai.

- Chi tiết các khoản phải nộp NSNN về thuế xuất nhập khẩu tại thời điểm bàn giao 2.171.429.824 đồng của tờ khai nào và chứng từ nộp tiền của tờ khai.

- Giải trình số liệu 3.160.000.000 đồng có nêu trong Biên bản làm việc với tổ công tác liên ngành là khoản phản ánh số truy thu xe máy theo chính sách nội địa hóa năm 2001 với số liệu tại Biên bản bàn giao tại thời điểm 14/12/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần ô tô TMT được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

(Đã ký)

Lỗ Thị Nhụ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download