hoặc

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là văn bản do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ban hành xác nhận về tình trạng hôn nhân của Công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài căn cứ vào đề nghị của công dân...

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Tại .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ……... tháng …….... năm ……....

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
 

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Xét đề nghị của ông/bà: ..............................................................................................................,

XÁC NHẬN:

Ông/bà:

Họ và tên: ............................................................................................ Giới tính: .........................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................

Nơi sinh: ......................................................................................................................................

Dân tộc: ............................................................................. Quốc tịch: ..........................................

Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ...........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại .............................................................................................................
...... từ ngày ........... tháng ........... năm ................, đến ngày ........... tháng ........... năm .......................

Tình trạng hôn nhân: ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Giấy này được cấp để: .................................................................................................................
................................................................................................................ và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vào sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số ................ Quyển số: ....................

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download