hoặc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

.................Ngày .......tháng ......... năm ........
Date

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP MORTGAGE

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)
To: (name of ship registrar)

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:...............đã được ký kết ngày ……tháng ..... năm …… giữa ...........với ..............., đề nghị……… đăng ký thế chấp tàu biển sau đây vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại ………………kể từ ngày........tháng........năm ......

Based on the Mortgage Contract No:.........signed between ..... …. dated .............., hereby request ………. to register the mortgage of following ship into Vietnam National Ships Registration Book at ………….. from the date of..............

Tên tàu (Name of ship):........................... Hô hiệu (Callsign).....................................

Loại tàu (Type of ship):..............................................................................................

Chủ tàu (Shipowner(s) :.............................................................................................

Năm và nơi đóng (Year and place of build):..................................................................

Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):............... Trọng tải toàn phần (DWT):.........................

Tổng dung tích (GT):............................. Dung tích thực (NT):....................................

Số đăng ký (Number of registration.):........ Ngày đăng ký (Date of registration):.............

Người thế chấp (Mortgagor):......................................................................................

Người nhận thế chấp (Mortgagee):........................................................................

Thời gian đăng ký thế chấp: từ ngày............. đến ngày.....................................

Mortgage registration requested from ……………...to …….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download