hoặc

Thông báo 316/SXD-KTXD về đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 316/SXD-KTXD

Đà Lạt, ngày 25 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO
ĐÍNH CHÍNH CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1894/UBND-KH ngày 12 tháng 4 năm 2013 về việc giao hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công;

Sau khi thống nhất cùng các Sở ngành liên quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 2013, Sở Xây dựng công bố đính chính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công từng thời điểm như sau:

1. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục 4 (4.1, 4.2), thông báo hướng dẫn số 974/SXD-KTXD ngày 22 tháng 11 năm 2010.

Khu vực thành phố Đà Lạt và Thành phố Bảo Lộc:

Điều chỉnh chi phí nhân công: Lương tối thiểu: 810.000 đồng.

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nơi có phụ cấp khu vực

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

10%

20%

30%

10%

20%

30%

10%

20%

30%

2,32

2,40

2,47

2,46

2,53

2,60

2,69

2,76

2,83

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

2,31

2,37

2,43

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

5,54

5,72

5.89

Khu vực các huyện còn lại:

Điều chỉnh chi phí nhân công: Lương tối thiểu: 730.000 đồng.

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nhóm I

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,22

2,29

2,35

2,48

 

Nhóm II

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,35

2,41

2,48

2,61

 

Nhóm III

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,55

2,62

2,68

2,81

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,19

2,24

2,29

2,40

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

5,31

5,46

5,62

5.93

2. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục B, thông báo hướng dẫn số 207/SXD-KTXD ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

a. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc:

Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 1.200.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nơi có phụ cấp khu vực

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

10%

20%

30%

10%

20%

30%

10%

20%

30%

3,44

3,55

3,66

3,65

3,75

3.86

3,98

4,09

4,20

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

3,42

3,51

3,60

Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

8,21

8,47

8,72

b. Khu vực các huyện Đức Trọng – Di Linh:

Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 1.050.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

2.1.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nhóm I

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

3,20

3,29

3,39

3,57

 

Nhóm II

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

3,38

3,47

3,56

3,75

 

Nhóm III

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

3,67

3,76

3,86

4,05

2.1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

3,15

3,22

3,30

3,45

2.1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

7,63

7,86

8,08

8,53

c. Khu vực các huyện còn lại:

Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 830.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

3.1.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nhóm I

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,53

2,60

2,68

2,83

 

Nhóm II

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,67

2,74

2,82

2.96

 

Nhóm III

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,90

2,94

3,01

3,14

3.1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

2,49

2,55

2,61

2,73

3.1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

6,03

6,21

6,39

6,74

3. Đính chính các hệ số điều chỉnh ban hành tại mục B, thông báo hướng dẫn số 1291/SXD-KTXD ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Sở Xây dựng Lâm Đồng.

a. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 1.780.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

1.1 Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nơi có phụ cấp khu vực

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

10%

20%

30%

10%

20%

30%

10%

20%

30%

5,11

5,27

5,42

5,41

5,57

5,72

5,91

6,06

6,22

1.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

5,07

5,20

5,33

1.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

10%

20%

30%

12,18

12,56

12,94

b. Khu vực các huyện Đức Trọng – Di Linh: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 1.550.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

2.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nhóm I

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,72

4,86

5,00

5,28

 

Nhóm II

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,98

5,12

5,26

5,54

 

Nhóm III

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

5,42

5,56

5,70

5,97

2.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,64

4,76

4,87

5,10

2.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

11,27

11,60

11,93

12,59

c. Khu vực các huyện còn lại: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở:

- Lương tối thiểu: 1.400.000 đồng.

- Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước.

- Phụ cấp lưu động: 40% lương tối thiểu.

- Một số khoản phụ cấp khác: 26% lương cơ bản.

- Phụ cấp khu vực.

3.1. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Xây dựng:

Nhóm I

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,27

4,39

4,52

4,77

 

Nhóm II

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,50

4,63

4,75

5,00

 

Nhóm III

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,89

5,02

5,14

5,39

3.2. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Lắp đặt, Khảo sát:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

4,20

4,30

4,40

4,60

3.3. Bảng hệ số chi phí nhân công - phần Sửa chữa:

Nơi có phụ cấp khu vực

30%

40%

50%

70%

10,18

10,48

10,77

11,37

 

 Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các phòng QLĐT, KTHT của các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: KTXD, VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download