hoặc

Mẫu đơn kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

CÔNG TY ……………...

Địa chỉ: …………………
Tel: ……Fax: ….Email: ...........

Số: ……/ ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------- 

............, ngày.... tháng...... năm ..... 

 Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu
sản phẩm động vật 

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty…………………….đề nghị Cục Thú y cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu lô hàng sau:

STT

Tên hàng

Sốlượng(tấn)

 

Nước xuất xứ

Cửa khẩu nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

- Từ Công ty:…………………................….………………….…….....................

Địa chỉ: ......................................................................................................

…...............................................................................................................

………………………….………………………………………..………....................

- Thời gian thực hiện:…………………………….……………...….......................

- Mục đích sử dụng: ...................…………………………….............................

- Các giấy tờ có liên quan kèm theo: ...………………………...........................

..............................……………………….………………………........................

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y.

 

CÔNG TY ………………..
Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download