hoặc

Công văn 2650/TCHQ-GSQL về vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 2650/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn theo loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Cần Thơ;
- Công ty TNHH Hải sản Việt Hải;
(Đ/c: km 2087+500, Quốc lộ IA, xã Long Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)

Trả lời công văn số 037/CV 2013 ngày 26/4/2013 của Công ty TNHH Hải sản Việt Hải và công văn số 754/HQCT-NV ngày 7/5/2013 của Cục Hải quan TP Cần Thơ vướng mắc về thủ tục nhập khẩu rượu vang nấu ăn để chế biến sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ thì Nghị định này điều chỉnh đối với sản phẩm rượu và cồn thực phẩm (để sản xuất rượu, tiêu thụ tại Việt Nam), chưa điều chỉnh đối với nguyên liệu rượu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đề nghị Cục Hải quan TP Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công Thương là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng rượu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Cần Thơ, Công ty TNHH Hải sản Việt Hải biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download