hoặc

 PHIẾU ÐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 20.... - 20.....

Họ và tên công chức:.....................  Mã số:.....................

Chức vụ:................... Ngạch:.................. bậc:.................

Ðơn vị công tác:............................

I/ TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :

Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà Nước:...........................

Kết quả công tác:.....................

Tinh thần kỷ luật:....................

Tinh thần phối hợp trong công tác:................

Tính trung thực trong công tác:.........................

Lối sống đạo đức:....................

Tinh thần học tập nâng cao trình độ:............

Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:...................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download