hoặc

Mẫu số 01d: Quyết định tạm giam dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm để áp dụng biện pháp tạm giam khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).

TÒA ÁN .... (1)

Số: …/.../HSST-QĐTG (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày ... tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM
TÒA ÁN
....................

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa ......................................................................

Thẩm phán: .....................................................................................................

Các Hội thẩm: (3)...........................................................................................

Căn cứ vào các điều 79, 80, 88, và 288 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Căn cứ vào biên bản nghị án ngày ....... tháng ..... năm ....... của Hội đồng xét xử sơ thẩm; Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tạm giam bị cáo: (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp) Bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt ........... tù về tội (các tội) .............................

Theo điểm (các điểm) .......... khoản (các khoản) ......... Điều (các điều) ........ của Bộ luật Hình sự. Thời hạn tạm giam là: ................................. (4), kể từ ngày tuyên án.

2. Trại tạm giam ........................................ thuộc ...................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Trại tạm giam ............;
- VKS ..........................;
- Bị cáo: .......................;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:

(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định tạm giam (ví dụ: Số: 138/2004/HSST-QĐTG).

(3) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người thì bỏ dòng "Thẩm phán...."; nếu là Tòa án nhân dân thì ghi các Hội thẩm nhân dân; nếu là Tòa án quân sự thì ghi các Hội thẩm quân nhân.

(4) Ghi cả số và cả bằng chữ. Nếu thời hạn hình phạt tù còn lại từ 45 ngày trở lên, thì ghi thời hạn tạm giam là 45 ngày (bốn mươi lăm ngày); nếu thời hạn hình phạt tù còn lại dưới 45 ngày, thì ghi thời hạn tạm giam bằng thời hạn hình phạt tù còn lại và trong trường hợp này cần ghi thêm: "Hết thời hạn tạm giam này, trại tạm giam có trách nhiệm trả tự do ngay cho bị cáo, nếu họ không bị giam, giữ về hành vi vi phạm pháp luật khác".

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download