hoặc

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tự ôn thi THPT Quốc gia cũng như ôn thi đại học, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:................................................................................................

Số báo danh:.....................................................................................................

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P= 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137.

Câu 1: Cho các chất sau: CH2=CH-CH3, CH3CH2-CH=CH-CH2CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH3. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.                            B. 3.                         C. 4.                            D. 2.

Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 14.                           B. 12.                       C. 13.                           D. 11.

Câu 3: Cho các chất sau: Fe, Cu, Ag, KCl, NaCl, H2SO4. Fe2(SO4)3 oxi hóa được bao nhiêu chất trong các chất đã cho?

A. 3.                             B. 2.                          C. 5.                            D. 4.

Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Cho 5,3 gam hỗn hợp X phản ứng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

A. 10,12.                       B. 16,20.                    C. 8,10.                        D. 6,48.

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl dư?

A. Au.                           B. Fe.                         C. Al.                            D. Mg.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm (C2H4, C2H5OH) cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 13,2 gam CO2. Giá trị của V là

A. 10,08.                       B. 6,72.                       C. 8,96.                          D. 4,48.

Câu 7: Biết thứ tự dãy điện hoá: Fe2+/ Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+. Phản ứng nào là sai trong các phản ứng sau?

A. Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu.                             B. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+.

C. Fe 2+ + 2H+ → Fe3+ + H2 .                          D. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+.

Câu 8: Hỗn hợp khí nào dưới đây tồn tại ở điều kiện thường?

A. HCl và NH3.               B. O2 và NO.                C. H2 và F2.                     D. Cl2 và O2.

Câu 9: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

A. Metan.                       B. Eten.                        C. Propen.                        D. Etin.

Câu 10: CH3COOH có tên gọi là

A. axit axetic.                 B. anđehit axetic.            C. axit phenic.                   D. ancol etylic.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download