hoặc

Công văn 937/2013/TCHQ-CCHĐH về thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------
Số: 937/TCHQ-CCHĐH
V/v: Thực hiện mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan
điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 264/HQĐNa-CCHĐH ngày 06/02/2013 phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC đối với mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về những bất cập của Tờ khai hải quan điện tử in (bao gồm cả Phụ lục), Tổng cục Hải quan đã ghi nhận và đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn.

Hiện tại, việc sử dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử in, phụ lục tờ khai hải quan điện tử in đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn 62/TCHQ-CCHĐH ngày 04/01/2013 và công văn 864/TCHQ-CCHĐH ngày 07/02/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download